Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

Všeobecné pravidlá súťaží na sociálnych sieťach

I. Organizátor súťaží
Organizátorom súťaží je:
Rehab Care s.r.o. so sídlom: Drobného 8, 84101 Bratislava, (ďalej len „organizátor súťaže„ alebo „Rehab Care “ ). Kontaktná osoba súťaže: Mgr. Eva Zelinková, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

II. Termíny a miesta konania súťaží
1.    Súťaže prebiehajú priebežne na Facebooku:
https://www.facebook.com/rehab_care_kosice/   
Súťaže prebiehajú priebežne na Instagrame:  
https://www.instagram.com/rehab_care_kosice/
Termín konkrétnej súťaže je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.

III. Súťažiaci:
Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny profil na Facebooku alebo Instagrame a  splnila podmienky súťaže uvedené v danom súťažnom príspevku organizátora.

IV. Účasť v súťaži a určenie výhercu:
Súťažiaci sa do súťaže o  výhry zapojí tak, že splní súťažnú úlohu v aktuálnom súťažnom príspevku na nástenke profilu REHAB CARE Košice na Facebooku alebo Instagrame.
Výherca môže byť vybraný žrebovaním alebo odbornou porotou. Odborná porota zložená zo zástupcov organizátora vyberie výhercov, ktorí podľa nej najlepším či najzaujímavejším spôsobom uchopili danú tému. Ich počet je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.
1.    Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.
2.    Výhra je neprenosná na inú osobu.
3.    Organizátor súťaží je oprávnený vylúčiť zo súťaží súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaží, porušia podmienky súťaží alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi alebo majú na sociálnych sieťach vytvorený falošný profil.
4.    Organizátor súťaže upovedomí výhercu o výhre najneskôr do troch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku alebo Instagrame a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.

V. Výhra v súťaži, odovzdanie výhry:
- Výhru si výherca môže vyzdvihnúť alebo uplatniť osobne:
- V prevádzke organizátora súťaže: v prevádzke organizátora súťaže: Rehab care s.r.o. Letná 42, Košice.
- Výhru nie je možné odoslať výhercovi poštou. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru najneskôr do 60 dní od vyžrebovania výhercu, ak sa s výhercom nedohodne inak. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 30 dní od upovedomenia organizátorom súťaže alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody s organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
- Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.
- Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.
- Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook alebo Instagram
- Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

VI. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva:
Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 6 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku Rehab Care Košice alebo na Instagrame Rehab Care Košice v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na týchto sociálnych sieťach.

VII. Záverečné ustanovenia:
Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržovať.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnych sietí Facebook a Instagram.
Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

V Košiciach 1.1.2021